فروشگاه بهی کالا
آدرس : اهواز ، زیتون کارمندی - خیابان زمرد کدپستی : ۶١۶٣٨٨۴٩٧۶ ، چلسمه

تلفن : 09359744404
ایمیل : info@behikala.ir
مديريت : بهزاد چاپی